+48 731 539 021 kontakt@cactusink.pl

Regulamin Studia

REGULAMIN STUDIA CACTUS INK

obowiązujący od 01.05.2021

Słowniczek:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem ukończenia 16 roku życia i posiadania zgody Opiekuna prawnego, która zawiera Umowę na wykonanie Usługi ze Studiem, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;

Laser – urządzenie wykorzystywane do usługi Laserowego usuwania tatuażu;

Laserowe usuwanie tatuażu  usługa wykorzystująca działanie Lasera wytwarzającego impulsy świetlne do rozbicia barwnika tatuażu, co w zależności od wielkości tatuażu, jego techniki wykonania czy pigmentacji ma na celu rozjaśnienie niepożądanego tatuażu pod cover (wykonanie tatuażu, zakrywającego pierwotny tatuaż), a w niektórych przypadkach przy odpowiedniej ilości sesji laserowego usuwania tatuażu doprowadzić do trwałego usunięcia tatuażu;

Opiekun prawny – osoba fizyczna będąca przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat;

Opłata projektowa – dodatkowa opłata za zmiany w zaakceptowanym przez Klienta Wzorze tatuażu;

Piercing – zabieg polegający na przekłuwaniu wybranej części ciała Klienta celem umieszczenia w ciele Klienta wybranego typu kolczyka, dopasowanego do rodzaju przekłucia;

Regulamin – warunki umowne wykonywania Usług świadczonych przez Studio na rzecz Klienta;
Rezerwacja – wstępna rezerwacja terminu która została potwierdzona przez Klienta poprzez wpłatę zadatku na warunkach wskazanych w Regulaminie;

Sesja tatuatorska – czas Usługi w trakcie której projektowany jest Wzór tatuażu a następnie jest on przenoszony na ciało Klienta przez Tatuatora;

Studio – Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Florek Cactus INK, zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446, REGON: 380032050 prowadzący działalność Studia w dwóch lokalizacjach:

1) ul. Długa nr 1, 47-400 Racibórz

2) ul. Ofiar Terroru nr 63, 44-280 Rydułtowy

Tatuaż – efekt finalny przeniesienia wzoru tatuażu podczas Sesji tatuatuatorskiej na ciało Klienta;

Usługa – to świadczona przez Studio na rzecz Klienta usługa polegająca na Laserowym usuwania tatuażu, Piercingu lub wykonania Tatuażu na podstawie autorskiego Wzoru tatuażu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Wstępna rezerwacja terminu – wstępny termin wykonania Usługi ustalany przy jej umawianiu, wymagający potwierdzenia poprzez wpłatę zadatku na rachunek bankowy Studia;
Wolny wzór  już zaprojektowany, gotowy autorski projekt Tatuażu, który Klient może zarezerwować przez Social Media Studia lub bezpośrednio w Studiu;
Wynagrodzenie – cena jaką Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz Studia za wykonana Usługę;
Wzór tatuażu – autorski projekt Tatuażu stworzony przez wybranego przez Klienta Tatuatora w dniu Sesji tatuatorskiej. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ramowe zasady świadczenia i korzystania z Usług Studia i stawowi wraz z Polityką Prywatności integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Studiem, regulując w szczególności: 

 1. Postanowienia ogólne;
 2. Umawianie Usługi;
 3. Zadatek;
 4. Zmianę terminu Usługi;
 5. Wycenę tatuażu;
 6. Wzór tatuażu;
 7. Wycenę laserowego usuwania tatuażu;
 8. Cennik piercingu;
 9. Przeciwwskazania do wykonania Usługi;
 10. Możliwe powikłania po Usłudze;
 11. Przygotowanie do Usługi;
 12. Płatności;
 13. Vouchery;
 14. Prawo odstąpienia od Umowy;
 15. Skutki odstąpienia od Umowy;
 16. Wyłączenie prawa do odstąpienia;
 17. Reklamacje;
 18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;
 19. Standardy higieniczne Studia;
 20. Bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego; 
 21. Przepisy porządkowe; 
 22. Ochronę danych osobowych;
 23. Postanowienia końcowe .

2. Definicje wskazane w Słowniczku stanowią integralną część Regulaminu i o ile nie wskazano inaczej mają znaczenie w nim zdefiniowane. W takim przypadku definicja w niniejszym Regulaminie jest zapisana z dużej litery.

3. Usługi są świadczone przez  Studio na rzecz Klientów w jednej z  dwóch lokalizacji:

 1. ul. Długa nr 1, 47-400 Racibórz
 2. ul. Ofiar Terroru nr 63, 44-280 Rydułtowy

4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed zapisaniem się na Usługę, oraz do przestrzegania jego zasad. Potwierdzenie zapisu przez wpłatę zadatku stanowi akceptacją postanowień Regulaminu.

§2 

UMAWIANIE USŁUGI

1. Wstępna rezerwacja terminu Usługi jest dokonywana osobiście przez Klienta w siedzibie Studia, telefonicznie pod numerem 731539021, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności komunikatorów na portalach społecznościowych (Facebook Messenger, Instagram Direct)  jak również przez e-mail: kontakt@cactusink.pl 

2. Po dokonaniu Wstępnej rezerwacji terminu Usługi Klient ma obowiązek potwierdzenia Rezerwacji terminu Usługi w terminie 3 dni roboczych poprzez wpłatę zadatku na poczet rezerwowanej Usługi w wysokości wskazanej przez Studio.

3. Klient jest zobowiązany pojawić się na umówionej Usłudze punktualnie.

4. W przypadku spóźnienia Klienta na umówioną Usługę Studio zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę Klient jest zobowiązany zapłacić pełne Wynagrodzenie.

10. W przypadku spóźnienia Klienta Studio zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Studio zachowa zadatek wpłacony wcześniej przez Klienta.

11. Jeśli Studio odwoła umówioną Usługę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony Klientowi w tej samej wysokości, w przypadku zgody Klienta na przełożenie Zarezerwowanego terminu Usługi Studio zatrzymuje zadatek.

12. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Studia, Usługa nie zostanie skrócona.

§ 3

ZADATEK

1. Wstępny termin Usługi jest określany przy jej umawianiu, aby zarezerwować termin Usługi, należy w terminie do 3 dni roboczych wpłacić zadatek w wysokości 200 PLN w przypadku potwierdzenia Sesji tatuatorskiej i zadatek w wysokości 50 PLN w przypadku potwierdzenia Piercingu i Laserowego usuwania tatuażu na rachunek bankowy Studia 16 1050 1403 1000 0092 5529 2766, w tytule przelewu Klient wpisuje swoje dane według schematu: zadatek, imię, nazwisko, rodzaj Usługi (tatuaż/ piercing/ laser).
2. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza, że nie dochodzi do skutecznego zarezerwowania terminu Usługi, a Studio anuluje Wstępną rezerwacje terminu Usługi.
3. Podczas zapisywania się przez Klienta na kilka Wstępnych rezerwacji terminu Usługi, pobierany jest zadatek od każdej Wstępnej rezerwacji terminu, według wielokrotności stawki wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu tj. za każdy wstępnie zarezerwowany termin osobno.
4. Jeśli dojedzie do wykonania Usługi, zadatek jest zaliczany na poczet Wynagrodzenia za wykonaną Usługę.

5. Zadatek przepada, gdy nie dojdzie do wykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności w przypadku:

 1. niepojawieniu się Klienta na umówionej Usłudze;
 2. nieodwołania umówionej Usługi;
 3. odwołaniu umówionej Usługi z wyjątkiem przypadków wskazanych w § 4 ust. 1 i § 9 ust. 4 Regulaminu, 
 4. złego stanu zdrowia Klienta niepotwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. 

6. Zadatek nie przepada w sytuacji, gdy podczas konsultacji w Studiu Tatuator / personel Studia nie zakwalifikuje Klienta do Usługi lub w przypadku choroby bądź zdarzenia losowego po przedłożeniu stosownego zaświadczenia od lekarza.

§ 4

ZMIANA TERMINU USŁUGI

1. Klientowi przysługuje jednokrotna zmiana zarezerwowanego terminu Usługi bez utraty zadatku, jeśli zostanie dokonana maksymalnie na 14 dni przed umówionym terminem Usługi. Zmiana w krótszym okresie niż do 14 dni od Zarezerwowanego terminu Usługi skutkuje utratą zadatku. 

2. Studio ma prawo do zmiany Zarezerwowanego terminu Usługi, jeżeli uzna że u Klienta wystąpiły przeciwwskazania do wykonania Usługi opisane w § 9 Regulaminu. Jak również w przypadku kiedy stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie Usługi. 

§ 5

WYCENA TATUAŻU

1. Wynagrodzenie za Sesję tatuatorską ustalane jest z Klientem indywidualnie i uzależnione jest w szczególności od:

 1. doświadczenia Tatuatora, który stworzy Wzór tatuażu a następnie wykona Sesję tatuatorską;
 2. rodzaju Wzoru, jego wielkości, szczegółowości i wybranej techniki tatuatorskiej;
 3. szacowanego czasu potrzebnego na wykonanie Sesji tatuatorskiej (liczone w sesjach zwykłych, sesjach całodziennych lub godzinowo);

2. Wyceny dokonuje Studio lub osobiście Tatuator w uzgodnieniu z Klientem.

3. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany okoliczności wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Regulaminu.

4. W przypadku przerwania Sesji tatuatorskiej z powodów leżących po stronie Klienta Sesja tatuatorska jest rozliczana godzinowo, z zaokrągleniem do pełnej godziny.

§ 6

WZÓR TATUAŻU

1. Po wpłacie zadatku Tatuator wstępnie omawia z  Klientem jego oczekiwania co do Wzoru tatuażu.

2. Wzór tatuażu jest przygotowywany w dniu Sesji tatuatorskiej przez Tatuatora na podstawie opisu lub referencji Klienta dostarczonych przez Klienta w terminie do 7 dni przed wyznaczoną Sesją tatuatorską albo z gotowych, wcześniej przygotowanych Wzorów Tatuatora udostępnionych w Mediach Społecznościowych.

3. Sesja tatuatorska wykonywana jest na podstawie autorskiego Wzoru tatuażu stworzonego przez wybranego przez Klienta Tatuatora albo Wolnego wzoru.

4. Wzór tatuażu jest przedstawiany Klientowi do akceptacji w dniu Sesji tatuatorskiej, Klientowi w dniu sesji przysługuje prawo do trzykrotnej korekty Wzoru tatuażu.

4. Czas potrzebny na wprowadzenie zmian do Wzoru tatuażu w dniu sesji zalicza się na poczet czasu Sesji tatuatorskiej.

5. Sesja tatuatorska przeprowadzana jest po zaakceptowaniu przez Klienta Wzoru tatuażu w całości.

6. W przypadku wprowadzania zmian do Wzoru tatuażu po jego akceptacji przez Klienta, Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty projektowej w wysokości ustalonej przez Studio i uzależnionej od charakteru i zakresu zmian. Opłata projektowa nie ulega zaliczeniu na poczet Wynagrodzenia za Sesje tatuatorską.

§ 7

WYCENA LASEROWEGO USUWANIA TATUAŻU

Wynagrodzenie za Laserowe usuwanie tatuażu jest ustalane indywidualnie w oparciu o wielkość usuwanego tatuażu, nasycenie pigmentacji w usuwanym wzorze tatuażu czy techniki jaką został wykonany, po wstępnych konsultacjach z Klientem.

§ 8

CENNIK PIERCINGU

Wynagrodzenie za Piercing jest stałe i zależy od rodzaju przekłucia, pełen cennik za Piercing jest dostępny na stronie internetowej Studia.

§ 9

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA USŁUGI

1. Każdą ze świadczonych przez Studio Usług można uznać za inwazyjną, w szczególności Laserowe usuwanie tatuażu i Sesję tatuatorską. W związku z czym Studio rekomenduje każdorazową konsultacje z lekarzem przed dokonaniem Wstępnej rezerwacji terminu Usługi.

2. Studio informuje, że następujące jednostki chorobowe stanowią przeciwwskazanie do wykonania usługi tatuażu:

 1. kuracja pochodnymi witaminy A; 
 2. padaczka (epilepsja); 
 3. alergie skórne; 
 4. uczulenie na nikiel;
 5. ciąża i okres laktacji; 
 6. oparzenia posłoneczne; 
 7. nowotwory; 
 8. ostre choroby zakaźne; 
 9. choroby wirusowe (np. opryszczka, brodawki); 
 10. choroby bakteryjne: liszajec zakaźny, choroby grzybicze skóry, choroby autoimmunologiczne (np. AZS, wyprysk, łuszczyca, toczeń); 
 11. otwarte rany, podrażnienia lub uszkodzenia skóry w miejscu wykonywania Usługi; 
 12. skłonność do powstawania bliznowców; 
 13. trądzik różowaty w fazie ostrej z rumieniem; 
 14. choroba Leśniowskiego i Crohna;
 15. zaburzenia krzepnięcia krwi (skazy krwotoczne np. hemofilia, Choroba von Willebranda);
 16. zakażenie wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby (Hepatitis); 
 17. zażywanie  leków rozrzedzających krew (sterydów, aspiryny); 
 18. zażywanie leków przeciwzakrzepowych;
 19. nieleczona cukrzyca; 
 20. choroby nerek;
 21. choroby serca;
 22. nadciśnienie; 
 23. anomalie skórne w strefie pigmentowanej (przebarwienia, znamiona); 
 24. trądzik aktywny; 
 25. stan pooperacyjny;
 26. antybiotykoterapia;
 27. świeże blizny w miejscu na którym planowane jest wykonanie Usługi;
 28. przyjęcie szczepienia przeciwko chorobie COVID-19 w okresie 4 tygodni przed planowanym terminem wykonania Usługi.

3. Klient który zaobserwował u siebie wystąpienie któregokolwiek przeciwwskazania wymienionego w § 9 ust. 2 Regulaminu powinien bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i otrzymać od niego zgodę na wykonanie Usługi, jak również poinformować Studio o zaistniałych przeciwwskazaniach.

4. W czasach trwania epidemii SARS-CoV-2 dzień przed planowaną Usługą Klient jest zobowiązany zmierzyć sobie temperaturę oraz ocenić swój aktualny stan zdrowia pod kątem ewentualnych objawów zakażenia SARS-CoV-2, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien odwołać umówioną Usługę. 

§ 10

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO USŁUDZE

1. Pomimo dochowania najwyższej staranności podczas wykonywania Usługi, Klient może doświadczyć następujących powikłań w wyniku wykonania Usługi:

 1. stan zapalny, włącznie z wystąpieniem stanu podgorączkowego;
 2. migracja tuszu – jako wynik reakcji systemu immunologicznego na użyty pigment;
 3. alergia na użyty pigment;
 4. ostry stan zapalny;
 5. powstanie blizn przerostowych i bliznowców;
 6. infekcja wirusowa lub/i bakteryjna – szczególnie przy niezachowaniu zasad pielęgnacji po usługowej;
 7. atrofia mięśni.

2.  W przypadku zaobserwowania u siebie powikłań Klient powinien niezwłocznie poinformować Studio i skontaktować się z lekarzem celem uzyskania pomocy medycznej, do świadczenia której Studio nie jest uprawnione.

§ 11

PRZYGOTOWANIE DO USŁUGI

1. W trosce o bezpieczeństwo Klientów wykonanie każdej Usługi w Studiu poprzedzone jest m.in.: przeprowadzeniem kwalifikacji do Usługi wykluczających wystąpienie przeciwwskazań do wykonania Usługi wskazanych w § 9 ust 2. Regulaminu,   odebraniem od Klienta zgody na Usługę, pouczeniem o zasadach pielęgnacji po usługowej, a w przypadku Sesji tatuatorskiej również podpisaniem umowy.

2. Klient zobowiązuje się do udzielenia personelowi Studia odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po usługowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji  o stanie zdrowia przez Klienta.

4. Studio zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli członek personelu Studia przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

§ 12

ZGODA NA USŁUGĘ

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez Studio Usługi jest wyrażenie przez Klienta pisemnej zgody na Usługę na formularzu stosowanym przez Studio. Wyrażenie pisemnej zgody wymagane jest przed wykonaniem każdej Usługi.

2. Zgodę na Usługę może wyrazić Klient pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Studio nie wykonuje Usług osobom niepełnoletnim poniżej 16 roku życia. 

5. W przypadku Klientów, którzy ukończyli 16 rok życia – formularz zgody na Usługę powinien zostać podpisany zarówno przez niepełnoletniego Klienta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W przypadku Klientów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.

§ 13

ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w następujących przypadkach:

 1. gdy Klient nie wyraził zgody na wykonanie Usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. jeżeli stan Klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Studia mogą wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną Usługą lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie Usługi;
 3. jeżeli w ocenie personelu Klient nie kwalifikuje się do wykonania danej Usługi, w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie przeciwwskazań do wykonania Usługi o charakterze medycznym lub zdrowotnym; 
 4. jeżeli Klient nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania Usługi, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez Studio, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w Studiu;
 5. Klient nie wpłacił zadatku zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. Klient nie stosuje się Klientów do zasad zachowania bezpieczeństwa wskazanych w § 22 i § 23 Regulaminu.

§ 14

PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w Studiu gotówką, blikiem i voucherem.

2. Zadatek należy uiścić według zasad wskazanych w § 3 Regulaminu.

3.Usługi są wyceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 i § 7 Regulaminu a Cennik Piercingu dostępny jest w Studiu i na jego stronie internetowej. 

§ 15

VOUCHERY

1. Studio prowadzi sprzedaż voucherów na Usługi.

2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez Studio umożliwiającym realizację wybranych Usług w Studiu albo umożliwiającym płatność za Usługę świadczoną przez Studio zgodnie z obowiązującym Regulaminem i wartością posiadanego vouchera, a znajdującą się w aktualnej ofercie Studia.

3. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela. 

4. Voucher zawiera: nazwę usługi, odpowiednią do wykorzystania kwotę i termin ważności. Voucher może zawierać również opis sposobu jego realizacji.

5. Wszelkie zmiany w treści vouchera w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują, że Voucher traci ważność.

6. Voucher można nabyć i zrealizować wyłącznie w placówkach Studia.

7. Voucher ważny jest przez 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od dnia jego wystawienia – w tym okresie należy skorzystać z Usług na podstawie zakupionego vouchera. Po upływie terminu ważności, Voucher traci ważność, a posiadacz vouchera traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania vouchera przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności vouchera, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za voucher.

8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

9. W sytuacji, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem Usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi, ale kwotę pozostałą na voucherze można wykorzystać na kolejne  Usługi (zgodnie z Regulaminem).

10. Klient może dopłacić do vouchera w sytuacji, gdy wartość Usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na voucherze.

11. Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności vouchera, niewykorzystana wartość vouchera przepada.

12. Przy umawianiu się na Usługę Klient powinien poinformować, że korzysta z vouchera.

13. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i voucher nie łączą się.

14. Warunkiem skorzystania z vouchera jest skontaktowanie się ze Studiem i umówienie się na konkretny termin w celu realizacji usługi wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego vouchera. 

15. Warunkiem skorzystania z vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej Usługi w recepcji Studia.

16. W przypadku utraty lub zniszczenia vouchera, Studio nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Vouchera do wykonania wybranej Usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel Studia przeciwwskazań do wykonania takiej Usługi.

18. Usługa umówiona w ramach vouchera, na której Klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 3 Regulaminu przepada, a od kwoty vouchera zostaje odliczony zadatek w wysokości wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

19. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu vouchera.

§ 16

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza Studiem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Klient musi poinformować Studio o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cactusink.pl ub pisemnie na adres Studia. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na Usługę, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 17

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy Studio zwraca Klientowi niezwłocznie wszystkie otrzymane  płatności,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Studio o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Studio dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

§ 18

WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza Studiem jeśli Usługa została wykonana przez Studio, w tym jeśli została wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Studiem.

2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Sesję tatuatorską zawartej poza Studiem, którego Wzór jest tworzony przez Tatuatora na zamówienie Klienta według jego indywidualnych preferencji.

§ 19

REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi, która powinna zostać przez Klienta zgłoszona niezwłocznie po odkryciu wady fizycznej bądź prawnej przedmiotu wykonanej Usługi.

2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek.

3. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w Studiu lub listem poleconym.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Studio wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Studio ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji Klienta.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Studio spełni żądania Klienta.

7. Studio ma prawo do nieuznania reklamacji Klienta. W przypadku odpowiedzi odmownej, Klient ma prawo odwołać się od decyzji Studia w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Studio ma 14 dni kalendarzowych.

8. Studio nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonej Usłudze, poprzedzonej kwalifikacją do Usługi, w której nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Usługi.

9. Studio nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta zaleceń po usługowych.

10. Wzór formularza reklamacji usługi stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie reklamacji nie stanowi o nieważności reklamacji. 

§ 20

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Studio wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z wykonana Usługą na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Studio będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 21

STANDARDY HIGIENICZNE STUDIA

1. Studio ściśle przestrzega wymogów sanitarnych zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie utrzymania porządku i higieny w Studiu, przygotowania stanowiska na którym będzie wykonywana Usługa, obowiązku dezynfekcji powierzchni w Studiu, jak również stosuje procedury właściwe do postępowania z odpadami medycznymi (odpadami, które powstają w trakcie wykonywania Usług podczas których dochodzi do przerwania ciągłości tkanki).

2. Stanowiska przeznaczone do wykonania Usługi i urządzenia wykorzystywane podczas Usługi są każdorazowo dezynfekowane i zabezpieczane jednorazową folią, która jest usuwana po każdej Usłudze.

3. Narzędzia używane do wykonania Usługi są jednorazowe lub poddawane sterylizacji.

4. Studio wdrożyło dodatkowe procedury bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego wskazane w § 22 Regulaminu.

§ 22

BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE STANU EPIDEMII ORAZ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 

1. W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności możliwości zachorowania na COVID 19, Studio stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

2. W celu zapewnienia Klientom oraz personelowi Studia maksymalnego bezpieczeństwa Studio wdrożyło we wszystkich lokalizacjach zaostrzone procedury sanitarne:

 1. procedury dezynfekcji wszystkich stref Studia dostępnych dla Klientów i personelu są wykonywane częściej niż jest to zalecane. Szczególną uwagę zwraca się na powierzchnie najczęściej dotykane, tj. uchwyty, klamki i blaty, które dezynfekowane są przynajmniej raz na godzinę;
 2. wszystkie pomieszczenia usługowe, pomieszczenia socjalne, łazienki dla Klientów i personelu wyposażone są w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne. W łazienkach znajdują się również instrukcje jak prawidłowo myć ręce;
 3. w placówkach Studia zwiększona jest cyrkulacja powietrza, aby zapewnić stały dopływ świeżego powietrza;
 4. w placówkach Studia Klienci używają tylko naczyń jednorazowych;
 5. wszystkie kosze na śmieci są zamykane;
 6. nie są eksponowane żywe kwiaty, ulotki, papierowe wersje cennika oraz inne przedmioty, które utrudniają rzetelną dezynfekcję;
 7. personel Studia wyposażony jest w środki ochrony osobistej, w godzinach pracy nosi maseczki ochronne oraz zobligowany jest do częstej dezynfekcji dłoni.

3. W celu zapewnienia innym Klientom oraz personelowi Studia maksymalnego bezpieczeństwa Klienci korzystający z usług Studia zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa:

 1. zakładania przed wejściem do Studia i maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,
 2. dezynfekcji dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do Studia,
 3. przychodzenia na Usługę bez osób towarzyszących, za wyjątkiem sytuacji w której Klient wymaga opieki, wtedy może przyjść z opiekunem;
 4. przychodzenia na Usługę bez zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

4. Każdorazowo aktualnie obowiązujące Klientów Studia zasady zachowania bezpieczeństwa, obejmujące wszelkie dotychczasowe zmiany ich treści, dostępne są na drzwiach wejściowych Studia oraz stronie internetowej Studia.

5. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadku niestosowania się Klientów do zasad zachowania bezpieczeństwa. 

§ 23

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 

1. Każdy Klient korzystający z Usług Studia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu  

2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest przy zapisie na Usługę i w Recepcji Studia.

3. Korzystając z Usług Studia Klient ma obowiązek w szczególności:

 1. posiadania ważnych dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie jego tożsamości;
 2. przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Studia napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Klienta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas, jak i po Usłudze;
 3. na czas trwania Usługi pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w Studiu, a przedmioty wartościowe i pieniądze zabrać ze sobą pod rygorem braku odpowiedzialności Studia za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu;
 4. na czas wykonywania Usługi Klient zobowiązany jest wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne, w tym w szczególności telefon komórkowy;
 5. poszanowania mienia będącego własnością Studia wykonującego Usługi, szkody powstałe 

z winy Klienta zostaną usunięte na jego koszt;

 1. zachowania czystości w miejscach, z których korzysta; 
 2. przestrzegania zaleceń personelu Studia;
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.

3. Klienci Studia nie mogą:

 1. samowolnie korzystać ze sprzętów i narzędzi służących do realizacji Usługi,
 2. samodzielnie uruchamiać i wyłączać sprzętu,
 3. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są Usługi bez zgody personelu Studia.

§ 24

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Studio.

2. Studio przetwarza dane osobowe Klientów m.in. w celu realizacji umów i wykonania Usług na zasadach wskazanych w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Studia.

§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy Klient korzystający z Usług Studia zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z daną usługą będą rozstrzygane przez sąd właściwy, zgodnie z właściwością wskazaną w kodeksie postępowania cywilnego.

3. Studio zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw nabytych przez Klientów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.

4. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest przy zapisie na Usługę i w Recepcji Studia.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021.

Załączniki do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej ze Studiem)

Adresat: Marcin Florek prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Marcin Florek Cactus INK zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446, REGON: 380032050, adres do korespondencji:  ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, e-mail: kontakt@cactusink.pl 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*),  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Data odstąpienia

* niepotrzebne skreślić

Podpis konsumenta(-ów)

REKLAMACJA USŁUGI 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zareklamowania usługi wykonanej w Studiu)

Adresat: Marcin Florek prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Marcin Florek Cactus INK zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446, REGON: 380032050, adres do korespondencji:  ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, e-mail: kontakt@cactusink.pl 

Niniejszym zawiadamiam, iż wykonana w dniu_______ w Studiu Cactus Ink przeze mnie Usługa polegająca na wykonaniu tatuażu / laserowym usuwaniu tatuażu/ piercingu [niepotrzebne skreślić] została wykonana wadliwie.

Wada polega na _______ [proszę dokładnie opisać na czym polega wykryta wada]. Wada została stwierdzona w dniu _______.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: 

 1. nieodpłatnej naprawy usługi;
 2. obniżenia ceny usługi o kwotę _______ PLN;
 3. zwrot ceny zapłaconej za usługę;
 4. inne roszczenie [proszę opisać swoje roszczenie]*

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto / przekazem pocztowym na mój adres _______ [uzupełnić]  

* niepotrzebne skreślić

Podpis konsumenta(-ów)

XZT.PL Call Now Button