+48 731 539 021 kontakt@cactusink.pl

Regulamin promocji
„Bon o wartości 100 zł”

REGULAMIN PROMOCJI
„BON O WARTOŚCI 100 ZŁ”

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Bon o wartości 100 zł” określają zasady funkcjonowania Promocji, warunki realizacji oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „Bon o wartości 100zł” (dalej również: „Promocja”) jest Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Florek Cactus INK, zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446, REGON: 380032050 prowadzący działalność Studia w dwóch lokalizacjach:
  a) ul. Długa nr 1, 47-400 Racibórz,
  b
  ) ul. Ofiar Terroru nr 63, 44-280 Rydułtowy
  (zwanym dalej„Organizatorem”).
 3. Bon to sms wysyłany na dobrowolnie podany numer telefonu wraz z zgodą marketingową zaznaczaną podczas wypełniania formularza kwalifikacyjnego do tatuażu wraz z życzeniami urodzinowymi.
 4. Bon można zrealizować wyłącznie w salonie w którym został wydany.
 5. Wystawcą Bonu rabatowego jest Organizator promocji.
 6. Promocja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem salonów tatuażu Cactus Ink.
 7. Bon wysyłany jest z okazji kolejnych urodzin klienta na kolejny (nie zapisany wcześniej tatuaż)
 8. Bon jest ważny od dnia wysłania przez 30 dni.
 9. Bon może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu, to cała wartość Bonu zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Bonu, wartość Bonu jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Bony nie łączą się ze sobą i innymi promocjami. Bon jest imienny.
 10. Bon realizowany jest jako częściowa wpłata zadatku. Zadatek w przypadku tatuażu wynosi 200 złoty, laserowego usuwania 100 złoty, piercingu 50 złotych.
 11. Regulamin promocji jest dostępny w salach tatuażu oraz pod adresem www.cactusink.pl
 12. W Promocji mogą wziąć udział osoby posiadające Bon w ramach oferty specjalnej.
 13. Uczestnicy promocji otrzymajć przygotowany przez Organizatora voucher o wartości 100 zł brutto, do wykorzystania w salonach tatuażu po spełnieniu Warunków wymienionych w niniejszym regulaminie Promocji. 

 

II. Reklamacje 

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników promocji związane z warunkami skorzystania z Bonów mogą być składane w terminie 30 dni od daty dostania bonu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora – kontakt@cactusink.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika promocji, jego adres korespondencyjny oraz screen wiadomości i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony w terminie 30 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków.
 5. W przypadku dokonania i uznania reklamacji przy użyciu bonu, środki za zwracany bon oraz ewentualną dopłatę Uczestnik otrzyma w postaci nowego Bonu Rabatowego, w kwocie stanowiącej równowartość zapłaconej kwoty.
 6. Ważność nowego bonu wynosi 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania przez Uczestnika Promocji.

 

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Studio.
 2. Studio przetwarza dane osobowe Klientów m.in. w celu realizacji umów i wykonania Usług na zasadach wskazanych w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Studia.

 

V. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem www.cactusink.pl i Salonach Tatuażu Cactus Ink , które wchodzą w życie od dnia 01.10.2021. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • Zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację wydawania Bonów promocyjnych, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji;
  • Zmiana sposobu realizacji Bonów promocyjnych spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  • Zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a osobą upoważnioną w studiach tatuażu Cactus Ink lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

 

 • Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmiany w niniejszych warunkach, Organizator udostępni aktualizację Warunków poprzez jego publikację pod adresem www.cactusink.pl. 

XZT.PL Call Now Button